Królewskie Wolne Miasto Sanok

Królewskie Wolne Miasto Sanok

 

 

 

Parki Sanockie  

Zieleńce

 

 

 

Strona główna

Formy ochrony przyrody

Parki Krajobrazowe

Rezerwaty

Lasy

Ścieżki przyrodnicze

Flora powiatu sanockiego

Fauna powiatu sanockiego

Sanok

Pomniki przyrody

Szlaki turystyczne

Galeria

Linki

 

 

 

 

 

 

 

Sanok jest miastem w którym się urodziłem, w którym pracuję i bez którego nie potrafie sobie wyobrazić poranków i zmierzchu 

 

 

Sanok położony jest w pasie polodowcowych dolin zwanych Dołami Jasielsko- Krośnieńsko- Sanockimi, które z południa na północ przecina rzeka San. Miasto rozlokowało się na wysoczyźnie wznoszącej się 30 m nad poziomem rzeki, oblewającej swoimi wodami jego najstarszą część.

Klimat Sanoka i Ziemi Sanockiej ma charakter pod górski o stosunkowo silnych cechach kontynentalnych. Kształtują go (w kolejności wpływu): masy powietrza polarnomorskiego, polarnokontynentalnego i arktycznego. Efektem tego są stosunkowo chłodne wiosny i pogodne, późne lata. Średnia temperatura roczna oscyluje w granicach 7-8 stopni; najzimniejszym miesiącem jest luty, a najcieplejszym lipiec. Opady należą do najobfitszych w Polsce, przy czym ich minimum przypada w styczniu a maksimum w lipcu. Przeważają wiatry południowe, a wiatrom halnym - będącym skutkiem przemieszczenia się wielkich mas powietrza z południa - towarzyszy gwałtowny wzrost temperatury przy obniżonej wilgotności, co zimą powoduje odwilże i topnienie śniegu.

Sanok, położony na trasie prowadzącej  w Bieszczady, będący niejako bramą  wiodącą  w zachwycający  swoim surowym pięknem zakątek kraju, jest bardzo ważnym  ośrodkiem turystycznym. Bardzo malowniczy łańcuch Gór Słonnych, wznoszących się na północny wschód od miasta oraz Gór Bukowych od południa, a także trasa doliną Sanu jest bardzo zachęcającą propozycja dla pieszych wycieczek. 

Dzisiejszy powiat sanocki, jako część przedrozbiorowej Ziemi Sanockiej leży na granicy Bieszczad i Beskidu Niskiego, przy czym jego południowa granica pokrywa się z granicą naszego państwa, biegnącą grzbietami Karpat. Wschodnia granica (od strony powiatu leskiego) odbiega nieco, szczególnie w części południowej (Duszatyń, Prełuki), od rzeki Osławy, tworzącej granicę między Bieszczadami a Beskidem Niskim, i w okolicy Zagórza przechodzi na prawy brzeg Sanu, obejmując w ten sposób wcinające się ku zachodowi zakole Sanu. W  obrębie powiatu sanockiego znalazły się lewobrzeżne dopływy Sanu, tj. Osława z Osławicą, Sanoczek oraz Wisłok z Pielnicą.

Pod względem ukształtowania pionowego wyróżnia się w krajobrazie powiatu sanockiego trzy równoleżnikowe pasy. Pierwszy, południowy to góry Beskidu Niskiego, nie przekraczają 900m wysokości. Na północ od nich, po obydwu stronach podkarpackiej linii kolejowej, rozciąga się pas dolin, zwany Dołami Jasielsko-Sanockimi. Pas ten rozszerza się w kierunku zachodnim, począwszy od Nowosielec. Od północy Doły Jasielsko-Sanockie osłania pas wzgórz, zwany Pogórzem Dynowskim między Wisłokiem i Sanem, przechodzący na wschodzie w Pogórze Przemysko-Samborskie. Tak więc Doły Jasielsko- Sanockie wyraźnie kontrastują na tle Beskidu i Pogórza.

Krajobraz oraz gleba, jako siedlisko roślinności, są wytworem przemian geologicznych i biochemicznych, zachodzących w dawnych okresach dziejów ziemi. Teren powiatu sanockiego i okolicznych regionów był w trzeciorzędzie dwukrotnie zalewany przez morze, a pozostałością tych czasów są skały osadowe w postaci piaskowców i łupków krośnieńskich, tworzących tzw. flisz karpacki. Uległy one sprasowaniu i sfałdowaniu podczas wypiętrzania się Karpat. Skały te znane są znane pod postacią progów, sterczących w poprzek koryt rzek takich jak Pielnica (Pielnia, Nowosielce, Długie) oraz Wisłok (Besko).

W następnym okresie, czyli w plejstocenie, lądolód północny nie dochodził wprawdzie do okolic Sanoka, ale spływające z Karpat i z czoła lodowca wody utworzyły dzisiejsze rzeki , kierujące się na teren rozległego obniżenia tektonicznego, zwanego Dołami Jasielsko-Sanockimi.

Sanok geograficznie obejmuje skraj Dołów Jasielsko - Sanockich i pogórze Gór Słonnych. Znaczna część miasta (łącznie z centrum) usytuowana jest na wzgórzu (362 m npm.) położonym na lewym brzegu rzeki San. Najwyższym punktem centrum Sanoka jest Góra Parkowa zwana Aptekarką (dawniej Stróżnią i Władyczą Górą) z usypanym w 1898 r. kopcem Adama Mickiewicza.
Przez miasto przebiega droga łącząca Krosno z Leskiem, Ustrzykami Górnymi, Cisną, Baligrodem. Droga ta w Sanoku łączy się z drugą, równie ważną, biegnącą przez Załuż, Trawę Wołoską, Birczę do Przemyśla. Sanok leży również przy trasie kolejowej Jasło - Zagórz, która siedem kilometrów od miasta łączy się z linią Przemyśl - Chyrów - Zagórz - Łupków.

 

 

 

 

 

Sanockie Parki

 

 Park Miejski w Sanoku powstał w 1896 roku na wzniesieniu zwanym Stróżnią, w centrum miasta. W 1898 roku na szczycie góry usypano Kopiec Mickiewicza wieńcząc go kamiennym głazem na pamiątkę 100 rocznicy urodzin Adama Mickiewicza. Kopiec został usypany przez młodzież sanockiego gimnazjum. W tym samym roku Rada Miasta Sanoka nadała parkowi i ulicy biegnącej obok imię Adama Mickiewicza. Ówczesny park liczył 6 ha powierzchni i pieczę nad nim sprawował etatowy ogrodnik miejski. W roku 1909 w wyniku działań Towarzystwa Upiększania Miasta Sanoka dr Aleksander Mniszek-Tchórznicki ofiarował miastu 7 morgów ziemi przylegających do istniejącego parku. Nową część ogrodu miejskiego, decyzją Towarzystwa nazwano imieniem Fryderyka Chopina upamiętniając 100 rocznicę jego urodzin. W 1910 roku obudowano piaskowcem źródełko w parku a na ścianie oporowej umieszczono pamiątkową tablicę przedstawiającą medalion z wizerunkiem kompozytora.

Wędrując alejkami parkowymi o łącznej długości 3 km, ułożonymi głównie wzdłuż warstwic Góry Parkowej, podziwiać można wiele pamiątek historycznych pozostałych po kilku pokoleniach sanoczan. Oprócz kopca i źródełka należy wymienić tu pomniki: Tadeusza Kościuszki, stację pomp z pocz. XX w. oraz Pomnik Wdzięczności będący hołdem dla poległych żołnierzy podczas II Wojny Światowej (w miejscu małej wojskowej mogiły).

Roślinność Parku Miejskiego w Sanoku charakteryzuje się składem gatunkowym zbliżonym do lesistych zboczy Gór Słonnych. Szczególnie widoczne jest to po składzie runa parku. Występują tu licznie takie gatunki jak: konwalijka dwulistna, gwiazdnica wielkokwiatowa, niezapominajka błotna, bluszczyk kosmaty, dąbrówka rozłogowa, żywiec gruczołowaty, szczawik zajęczy, lepiężnik wyłysiały, jaskier różnolistny, fiołek leśny, dzwonek pokrzywolistny, miodunka ćma, ziarnopłon wiosenny, bodziszek żałobny, żywokost sercowaty, glistnik jaskółcze ziele, jasnota biała, sałatnica leśna, groszek wiosenny, czyściec leśny i inne. Występuje tu wiele rzadkich i chronionych roślin jak: pierwiosnka wyniosła, śnieżyczka przebiśnieg, kopytnik pospolity, bluszcz pospolity, śnieżyca wiosenna.

         Drzewostan parkowy w dużej mierze zdominowany jest przez 3 gatunki rodzime: jesion wyniosły, grab zwyczajny oraz lipę drobnolistną. Pozostałe gatunki to klony jawor, klon polny i klon pospolity, wiąz polny i górski, dąb szypułkowy i czerwony, sosna zwyczajna, , czereśnia ptasia, świerk zwyczajny, brzoza brodawkowata, modrzew europejski, buk zwyczajny, wierzba iwa, jarząb pospolity. Z gatunków ozdobnych największy udział zajmuje tu świerk srebrzysty, kasztanowiec zwyczajny, daglezja zielona oraz nieliczne okazy sosny czarnej, sosny wejmutki, sosny rumelijskiej i buk purpurowy. Z krzewów wyróżnia się kilka okazów cisa pospolitej w wschodniej części parku, występują tu także okazy śnieguliczki białej, tarniny, pigwy, irgi, leszczyny oraz naturalne stanowiska dzikiej róży.

Drzewostan parkowy został poddany zabiegom chirurgiczno- dendrologicznym, dając wymierne korzyści w postaci poprawy kondycji drzew; usunięto stare, martwe drzewa oraz dokonano wielu zabiegów na drzewach 100- letnich usuwając z ich koron obumierające konary i gałęzie.

Różnorodność fauny parku miejskiego w Sanoku skupia uwagę wielu zwiedzających. Z bezkręgowców w parku napotkać można liczne cieniolubne chrząszcze rodziny biegaczowatych, w tym z rodzaju Carabus będące pod ochroną. Liczne gatunki motyli z rodziny rusałkowatych dostrzec można w górnej, odsłoniętej części parku; występuje tu także jeden z największych motyli nocnych Europy pawica grabówka. Z ciekawych i chronionych gatunków pajęczaków na zboczach znajdują się stanowiska tygrzyka paskowanego.

         Park w Sanoku charakteryzuje się dużą liczbą gatunków ptaków. Już po przekroczeniu bramy parku wchodzimy w rozśpiewany parkowy drzewostan, tętniący życiem jego skrzydlatych mieszkańców. Często spotykane i ruchliwe ptaki to: sikory bogatki, sikory modre, szpaki, kosy, raniuszki, zięby, dzwońce i kukułka. Wytrawny obserwator dostrzeże także pokrzewkę cierniówkę, pierwiosnka, strzyżyka, drozda śpiewaka, rudziki. Na pniach drzew spotkać można poszukujące pokarmu osobniki dzięcioła dużego, pełzacza ogrodowego oraz kowaliki. W parku gniazdują także sójki, rzadko zaglądają tu sroka, kawka i gawrony.

Pilnująca swego rewiru pustułka często odzywa się swym piskliwym głosem, w nocy natomiast złowróżbne dźwięki wydają nocni łowcy płomykówka i puszczyk. W zimie poszukują w parku pożywienia gile, grubodzioby, trznadle oraz kwiczoły.

Jesienią i zimą 2005 roku w parku wywieszono ponad 80

Jako nieodłączny element krajobrazu Sanoka park miejski jest dumą i chlubą wielu pokoleń sanoczan. Przez 110 lat jest miejscem odpoczynku i spacerów dzieci, młodzieży i osób starszych. Większość nasadzeń z XIX wieku nie doczekało dzisiejszych czasów. Podczas I Wojny Światowej park był zdewastowany przez mieszkańców, podczas II wojny zainstalowano w nim stanowiska armatek. Obecnie trwa jego rewitalizacja: utworzono bramę i estradę od strony ul. Mickiewicza oraz wybudowano platformę widokową na wzniesieniu obok Kopca Mickiewicza. Przewidywane w najbliższych latach renowacje kopca i źródełka oraz wymiana nawierzchni alejek uczynią ten największy w Polsce park typu górskiego jeszcze bardziej przyjaznym i atrakcyjnym miejscem dla mieszkańców i turystów.

 

 

Sanockie Zieleńce

 

Zieleniec Beksińskiego

 

Skwer przy ul. Jagiellońskiej w miejscu dawnego domu Zdzisława Beksińskiego o łącznej powierzchni 3250 m2. Zieleniec ten zlokalizowany jest w dzielnicy Śródmieście, od strony północnej i wschodniej skwer od działek prywatnych oddziela Potok Płowiecki, od strony południowej ul. Jagiellońska i budynki handlowe; od strony zachodniej natomiast budnynki handlowe przy ul. Podgórze. Trawnik obejmujący całą powierzchnię skweru, od strony ul. Jagiellońskiej oddzielony jest od chodnika żywopłotem z ligustu pospolitego Ligustrum vulgare o długości 15 mb i o powierzchni 21 m2. Krajobrazowe nasadzenia krzewów, zlokalizowane przy Potoku Płowieckim oraz przy chodniku od ul. Jagiellońskiej to ognik ciernisty Pyracantha coccinea (5 sztuk), dzika róża Rosa canina (2 sztuki), lilak węgierski Syringa josikaea (2 sztuki), dereń rozłogowy Cornus stolonifera  (10 sztuk) oraz śnieguliczka biała Symphoricarpos albus (5 sztuk). Drzewa skupione są w dużym zagęszczeniu przy wejściu na skwer od ul. Jagiellońskiej, nasadzenia o małym zwarciu koron znajdują się dalej w kierunku Potoku Płowieckiego. Z drzew występują tu: świerk pospolity Picaea abies (4 sztuki), modrzew europejski Larix europaea (1 sztuka), klon polny Acer campreste (6 sztuk), dąb szypułkowy Quercus robur (2 sztuki), czereśnia ptasia  Padus avium (2 sztuki), sumak octowiec Rhus thypina (16 sztuk), grusza pospolita (5 sztuk), jarząb pospolity Sorbus acuparia (4 sztuki), kasztanowiec zwyczajny Aesculum hippocastanum (4 sztuki), jesion wyniosły Fraxinus excelsior (4 sztuki), topola biała Populus abies (6 sztuk), brzoza brodawkowata Betula pendula(1 sztuka), lipa drobnolistna Tilia cordata (1 sztuka), buk zwyczajny odm. czerwonaAtropuniceaFagus silvatuca (1 sztuka). Kilkuletni Dąb kolumnowy Quercus roburFastigata  w metalowym koszu nasadzony został celem uczczenia pamięci Zdzisława Beksińskiego w miejscu gdzie znajdował się jego dom.

Zieleniec Beksińskiego jest miejscem gdzie docelowo może powstać park tematyczny poświęcony pamięci rodziny Beksińskich lub przedstawiający dzieła wybitnego artysty których kopie umieścić można na tyłach budynków handlowych lub na terenie zieleńca.

 

Zieleniec „Okopisko

 

Teren zieleni wysokiej ograniczony od strony zachodniej i południowej ul. Jagiellońską, terenami prywatnymi od strony wschodniej oraz od strony północnej budynkiem znanym starszym mieszkańcom jako  restauracja „Karpacka”. Niemal 70% powierzchni tego terenu zajmuje trawnik o łącznej powierzchni 1400 m2, występują tu także wkomponowane barwne rabaty: rabata różana o powierzchni 30 m2, rabata bylinowa o powierzchni 65 m2, rabata kwiatowa skłądająca się z roślin jednorocznych o powierzchni  38,5 m2. Chodnik od ul. Jagiellońskiej oddziela od skweru żywopłot z ligustru pospolitego Ligustrum vulgare o długości 130mb i o powierzchni 390 m2. Nasadzenia w postaci krzewów dodają uroku temu miejscu o każdej porze roku, głównie dzięki takim gatunkom jak: cis pośredni Taxus x media  w ilości 15 sztuk tworzący jednolitą ścianę ciemnej zieleni na zwieńczeniu skarpy, jałowiec sawina Juniperus sabina (6 sztuk), żywotnik wschodni Thuja orientalis (3 sztuki), żywotnik zachodni Thuja occidentalis (1 sztuka), jałowiec pospolity Juniperus communis (5 sztuk), dzika róża Rosa canina (8 sztuk), głóg dwuszyjkowy Cratageus oxyacantha (1 sztuk), oraz atrakcyjne krajobrazowo odmiany derenia rozłogowego  Cornus stolonifera  (31 sztuki). Zieleń wysoką tworzą: jesion wyniosły Fraxinus exelsior (10 sztuk), żywotnik olbrzymi Thuja giganthea (7 sztuk), śliwa wiśnowa odm. czerwonolistnaAtropurpureaPrunus cerasifera (4 sztuki), świerk kłujący odm. srebrzystaArgenteaPicea pungens (5 sztuk)

wierzba biała Salix alba (1 sztuka), świerk pospolity Picea abies (2 sztuki), grab zwyczajny Carpinus betlulus (1 sztuka). Kilkuletni klon zwyczajny odm. kulistaGlobossumAcer platanoides w metalowym koszu dedykowany Królowej Zofii Olszańskiej popularnie zwanej Sonką stanowi żywy pomnik przyrody, drzewko upamiętniające fragment bogatej przeszłości Sanoka.

Na terenie skweru znajduje się kilka rzeźb kamiennych, wymagających już renowacji. Zieleniec ten stanowi niewątpliwą atrakcję dla sanoczan oraz turystów, posiada on bowiem swoją własną historię, znajdował się tu bowiem cmentarz żydowski. Miejsce to może być w przyszłości wykorzystane do prezentowania walorów kulturowych Sanoka i Ziemi Sanockiej, pożądane jest utworzenie nasadzeń z roślin jednorocznych w postaci herbu miast lub symbolu Sanockiego Parku Dziedzictwa Kulturowego.

 

Zieleniec „Baranowicza

 

Zieleniec znajduje się u zbiegu ulic Słowackiego i Jagiellońskiej, obok budynku Baranowicza, chodnik od ulic oddziela żywopłot z ligustru pospolitego Ligustrum vulgare o długości 79mb i o powierzchni 268 m2, 50 % skweru stanowi trawnik o powierzchni 600 m2. Rabaty róż o powierzchni 211 m2 stanowią niewątpliwie największą ozdobę tego skweru. Część połudnową zieleńca stanowi zieleń wysoka składająca się z drzew tj.: świerk kłujący odm. srebrzystaArgenteaPicea pungens (7 sztuk), świerk Picea abies (10 sztuk), jesion wyniosły Fraxinus excelsior (9 sztuk). Krzewy stawnowiące łacznik pomiędzy drzewami a rabatami stanowią 10% powierzchni zieleńca i należą tu takie gatunki jak: bez czarny Sambucus nigra, lilak chiński Syngria x chinensis, forsycja pośrednia Forsythia x intermediaLynwood”, śnieguliczka biała Symphoricarpos albus.

 

Zieleniec przy ul. Zamkowej

 

Skwer znajduje się w centrum miasta w atrakcyjnej okolicy po stronie północnej graniczy z Zamkiem Sanockim, część skweru opada stromo do fosy zamkowej,  po stronie zachodniej i południowej sąsiaduje z ul. Zamkową i parkingiem, od strony południowej graniczy z zielenią Zamku Sanockiego i Muzeum Historycznego. Trawnik o łącznej powierzchni 1.008 m2, zdobi rabata różana o powierzchni 28,3 m2. Dominantę tego skweru stanowi 9 sztuk  świerka kłujący odm. srebrzysta „ArgenteaPicea pungens  oraz wyeksponowana kamienna rzeźba przedstawiająca rycerzy. Uczęszczany przez sanoczan i turystów trakt prowadzący do Zamku obsadzony jest lipą drobnolistną Tilia cordata (3 sztuki). Dopełnienie w krajobrazie skweru oraz naturalistyczną barierę zasłaniającą fosę zamkową stanowią gatunki krzewów: dziki bez czarny Sambucus nigra (5 sztuk), pięciornik krzewiasty Potentilla fructosa (3 sztuki), dereń rozłogowy Cornus stolonifera  (3 sztuki), dzika róża Rosa canina (3 sztuki), agrest pospolity Ribes grossularia (1 sztuka). Od ul. Zamkowej tuż przy chodniku, na zieleńcu  znajdują się  tablice informujące o atrakcjach turystycznych 

 

Zieleniec przy Miejskiej Bibliotece Publicznej

 

Zieleniec ten bez wątpienia jest najcenniejszym i najpiękniejszym po Parku Miejskim terenem zielonym w Sanoku. Ograniczony od wschodu ul. Sobieskiego, otoczony od północy i zachodu parkanem, od południa zaś zabytkową kamienicą będącą siedzibą Miejskiej Biblioteki Publicznej jest cienistym, ukrytym ogrodem, miejscem wymarzonym do odpoczynku i refeksji. Zieleniec ten przywodzi na myśl ukryte ogrody będące znajdujące się na tyłach austriackich i angielskich kamieniczek. Starannie wypielęgnowany trawnik o powierzchni 1920m2 przecina ukośnie alejka o powierzchni 255 m2 prowadząca z ul. Sobieskiego do ul. Lenartowicza. Od strony zachodniej budynku wąski przylegający do zieleńca pas zieleni ograniczony jest żywopłotem  z ligustru zwyczajnego Ligustrum vulgareo długości 30mb i powierzchni 60 m2 . Nie brakuje tu plam krajobrazowych w postaci takich krzewów jak dereń rozłogowy Corylus stonifera (5 sztuk), irga pozioma Cotoneaster horizontalis (7 sztuk), ognik ciernisty Pyracantha coccinea (2 sztuki), forsycja pośrednia Forsythia x intermediaLynwood” (15 sztuk), pięciornik krzewiasty Potentilla fructosa (15 sztuk). Najpiękniejszymi krzewami na tym zieleńcu są niewątpliwie perułkowiec podolski Rhus cotinus oraz pnące się po parkanie osobniku bluszczu pospolitego Hedera helix. Malownicze nasadzenia drzew w kępach i rzędach reprezentowane są przez gatunki rodzime takie jak:  lipa drobnolistna Tilia cordata (7 sztuki), brzoza brodawkowata Betula pendula, modrzew europejski Larix europaea (6 sztuk), jesion wyniosły Fraxinus excelsior (2 sztuki). Ozdobą skweru są nasadzenia w metalowych koszach, drzewa symbolizujące 850-lecie pierwszej wzmianki o Sanoku, są to: lipa szerokolistna Tilia platyphyllos, surmia zwyczajna Catalpa binonioides,  platan klonolistny Platanus x acerifolia oraz miłorząb dwuklapowy Glinko biloba. Wnętrze skweru kryje także takie cenne gatunki ozdobne jak: sosna wejmutka Pinus strobus (4 sztuki), orzech włoski Junglans regia oraz metasekwoja chińska Metasequoia glyptostroboides.

         Skwer ten mógłby być cennym, małym parkiem kulturowym, przeznaczonym dla użytkowników biblioteki; zieloną czytelnią, miejscem wieczorków autorskich, konferencji i spotkań kulturalnych.      

         Skwer należy niezwłoczne wyposażyć w dwie tabliczki przy wejściach zakazujące wprowadzania psów. 

Skwer Piłsudskiego

 

Skwery położony jest wzdłuż ul. Piłsudskiego, zajmuje powierzchnię 318 m2, z czego 130 m2 zajmuje trawnik. Zieleniec ograniczony jest od ul. Piłsudzkiego żywopłotem z ligustru Ligustrum vulgare o długości 32 mb i łącznej powierzchni 48 m2. Elementem dominującym są świerki kłujące odm. srebrzystaArgenteaPicea pungens (4 sztuki) podsadzane pęcherznicą kalinolistną (3 sztuki).

 

Zieleniec WOP

 

Zieleniec znajduje się przy ul. Mickiewicza za pomnikiem Wojsk Ochrony Pograncza, jego łaczna powierzchnia to 297 m2 z czego 240 m2 przypadają na trawnik. Od chodnika oddzielony jest żywopłotem z ligustru Ligustrum vulgareo długości 22 mb i o powierzchni 59,4m2. Zieleniec ten zasługuję na uwagę ze względu na fakt, że znajdują się na nim prawnie chronione pomniki przyrody kasztanowiec Aesculum hippocastanum, oraz 4 lipy drobnolistne Tilia cordata.

 

Plac Wolności

 

Zieleniec znajduje się centrum miasta przy ul. Kościuszki, pomiędzy ulicami Daszyńskiego a Gieli – przy Sanockim Domu Handlowym. Łączna powierzchnia trawników wynosi  920 m2,  alejek -155 m2. Rabaty różane o powierzchni 9 m2 oraz 3 pasy żywopłotów o długości 106mb i powierzchni 396,2 m2znajdują się po wschodniej części skweru. w skład Zywopłotów wchodzą takie gatunki jak ligustr Ligustrum vulgare oraz grab pospolity Carpinus betulus. Na skwerze występują podnadto takie gatunki jak: głóg jednoszyjkowy  odm. „ScrictaCartageus monogyna(16 sztuk),  rosnący w szpalerach wzdłuż alejekgrochodrzew Robina pseudoacacia (2 sztuki), kasztanowiec czerwony Aesculus rubicunda  (2 sztuki), jesion wyniosły Fraxinus excelsior (5 sztuk), czereśnia ptasia Prunus avuim (2 sztukiświerk kłujący odm. srebrzystaArgenteaPicea pungens (1 sztuka), dereń świdwa Cornus sanguinea (2 sztuki). Stronę południową zdobią dwa czerwonolistne  klony zwyczajny Acer campreste w metalowych koszach, kamień z tabliczką upamiętniającą rocznice podpisania umów partnerskich oraz fontanna z charakterystyczną „dziewczynką z parasolem”. Ponadto na zieleńcu znajduje się pomnik upamiętniający wodowanie statku morskiego noszącego nazwę SANOK.  Zieleniec wyposażony jest w ławeczki, oświetlenie oraz  kosze stanowi miejsce częstych spacerów osób starszych oraz matek z dziećmi, często zatrzymują się przy nim turyści.

 

Zieleniec MOPS

 

Znajduje się przed budynkiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Zamkowej.
Trawnik zajmuje 318 m2 powierzchni, kompozycję składającą się z wysokich drzew stanowią:sosna wejmutka Pinus strobus (2 sztuki), świerk pospolity Picea abies (7 sztuk), żywotnik olbrzymi Thuja giganthea (6 sztuk), jesion wyniosły Fraxinus excelsior (2 sztuki), śliwa wiśnowa odm. czerwonolistnaAtropurpureaPrunus cerasifera  oraz lilak węgierski Syringa josikaea.

 

Zieleniec przy ul. Białogórskiej     

 

Skwer znajduje się orograficznie po prawej stronie  Sanu przy ul. Białogórskiej. Zieleniec z  trawnikiem o  powierzchni 2 600 m2, oddzielony jest od chodnika żywopłotem z ligustru Ligustrum vulgare o długości 203 mb i o powierzchni 629 m2. Równolegle do żywopłotu biegnie alejka o powierzchni 240 m2. Po obu stronach rosną takie gatunki jak: śliwa wiśnowa odm. czerwonolistnaAtropurpureaPrunus cerasifera (22 sztuki), modrzew europejski Larix europaea (4 sztuki), topola biała Populus alba (18 sztuk), klon polny Acer campreste (6 sztuk), jarząb pospolity Sorbus acuparia (3 sztuki), wierzba biała Salix alba (2 sztuki), buk zwyczajny odm. czerwonaAtropuniceaFagus silvatuca (5 sztuk), grab pospolity Carpinus betulus (3 sztuki), czereśnia ptasia Padus avium (7 sztuk), topola osika Populus termula (3 sztuki), dzika róża Rosa canina (2 sztuki), ognik ciernisty Pyracantha coccinea (2 sztuki).

         Zieleniec przy ul. Białogórskiej jest miejscem często odwiedzanym przez mieszkańców dzielnicy Wójtostwo, alejki tego skweru prowadzą do mostu na Sanie oraz do Muzeum Budownictwa Ludowego.

 

Zieleniec Jana Pawła II

 

Skwer znajduje się na rogu ulic Gorazdowskiego i Jana Pawła II ,  przylega do kościoła p.w. Chrystusa Króla. Trawnik o powierzchni 1857 m2 zdobią nasadzenia 32 świerków kłujących odm. srebrzystaArgenteaPicea pungens oraz 17 żywotników olbrzymich odm. „Sky RocketThuja giganthea. Od ul. Jana Pawła II znajdują się tu także krzewy iglaste w 5-ciu betonowych pojemnikach. Bożodrzew gruczołowaty Alianthus altissima zasadzony w rocznicę śmierci Jana Pawła II w metalowym koszu stanowi ozdobę tego skweru.

 

Zieleniec „plamy” przy ul. Lipińskiego

 

         Zieleniec znajduje się w dzielnicy Posada, od strony północnej ograniczony jest chodnikiem od ul. Lipińskiego, od strony zachodniej nasypem kolejowym, od strony południowej i zachodniej jego granicą jest Potok Dworzysko. Nazwa zieleńca pochodzi od krajobrazowych plam utworzonych rabat rózanych oraz kęp ozdobnych krzewów. Powierzchnia zieleńca zdominowana jest przez trawnik o powierzchni 1662 m2 oraz rabat® różaną o powierzchni 328 m2, żywopłot z ligustru zwyczajnego Ligustrum vulgareo długości 110 mb, o  powierzchni 297 m2 stanowi naturalną barierę osłaniającą koryto Potoku Dworzysko. Kępy krzewów ozdobnych tworzą: jałowiec sawina Juniperus sabini (3 sztuki)

pęcherznica kalinolistna (6 sztuk) oraz  lilak węgierski Syringa josikaea (2 sztuki). Szpaler od strony nasypu kolejowego tworzy 15 sztuk jarzębu pospolitego,  pozostałe drzewa to świerk pospolity Picea abies (2 sztuki), modrzew europejski Larix europaea (4 sztuki), klon jesionolistny Acer negundo (1 sztuka) oraz  klon polny Acer campestre (2 sztuki).

Zieleniec Plamy przylega do ruchliwej trasy prowadzącej w Bieszczady, jest miejscem w którym wyeksponować można walory przyrodnicze regionu ukazując je w postaci tablic bądź też nasadzeń. Zadaniem do realizacji w ciągu następnych lat, jest zgromadzenie na tym skwerze roślin charakterystycznych dla flory Bieszczadów, bądź też uformowanie rabaty róż w formie schematu geograficznego południowego zakątka kraju.

 

 

 

 

Zieleniec przy ul. Krakowskiej I

 

         Zieleniec znajduje się w dzielnicy Dąbrówka, od strony pół nocnej przylega do chodnika przy ul. Krakowskiej, od strony wschodniej graniczy z wiaduktem, od strony południowej graniczy z nasypem kolejowym i torowiskiem, od strony zachodniej zaś z ścieżką i przejśćiem pieszym przez tory. Zieleniec o powierzchni 21 000 m2 porośnięty jest trawnikiem, kompozycje krajobrazowe utworzone są z luźno posadzonych drzew, następujących gatunków: wierzba biała Salix abies (13 sztuk), lipa drobnoilistna Tilia cordata (3 sztuki), klon tatarski Acer tataricum (18 sztuk), topola biała Populus abies (5 sztuk), brzoza brodawkowata Betula pendula (2 sztuki), topola osika Populus termula (2 sztuki), jesion wyniosły Fraxinus excelsior (9 sztuk), wiąz polny Ulmus camprestis (2 sztuki), kasztanowiec zwyczajny Aescul;us hippocastanim (1 sztuka), klon polny Acer campreste (5 sztuk), klon jesionolistny Acer negundo (6 sztuk), jarząb pospolity Sorbus acuparia (1 sztuka)

głóg jednoszyjkowy Cartageus monogyna (5 sztuk).

         Zieleniec przy ul. Krakowskiej znajduje się przy ruchliwej czteropasmowej drodze krajowej, stąd też do nasadzeń na zieleńcu winne być dobierane gatunki o dużej tolerancji na zanieczyszczenia pochodzące z pojazdów. Zieleniec może być wykorzystany do promocji Sanoka jako Zielonego Miasta, brakuje tutaj nasadzeń krajobrazowych w postaci płożących krzewów, w formie nieregularnych asymetrycznych plam oraz odcinków łączących kolorystyczne nasadzenia w spójną całość nie budzącą odczucia niepokoju.

 

Zieleniec przy ul. Krakowskiej II

 

Zieleniec znajduje się w pobliżu stacji kolejowej Sanok - Dąbrówka elementem wyróżniającym zieleniec jest pomnik poległych milicjantów. Od strony północnej graniczy z chodnikiem przy ul. Krakowskiej, od strony wschodniej z ul. Okrzei i przejazdem przez tory, od strony południowej z nasypem kolejowym i od strony zachodniej z zatoką przystankową MKS linii nr 5. Trawnik o powierzchni 670 m2 stanowi tło dla nasadzeń w postaci rabat różanych o powierzchni 83,5 m2 oraz plamy krajobrazowej w postaci jałowca sabina Juniperus sawini rosnącego  na powierzchni 18 m2. Od strony ul. Krakowskiej, zatoki autobusowej oraz torowiska, zieleniec otacza żywopłot z ligustru pospolitego Ligustrum vulgare o długości 87mb i  o powierzchni 274,9 m2. Centrum zieleńca stanowi pomnik do którego prowadzą alejki o powierzchni 160 m2. Rosnące na zieleńcu drzewa to jarząb pospolity Sorbus acuparia i jabłoń Malus silvestris oraz szpaler przy ul. Krakowskiej z 7 sztuk klonu polnego.

 

Skwer przy ul. Przemyskiej

 

Skwer znajduje się w dzielnicy Olchowce w pobliżu dawnej cerkwi, obecnie kościoła.

Trawnik o powierzchni 380 m2 otoczony jest żywopłotem z ligustru Ligustrum vulgare o długości 80 mb i powierzchni 232 m2, jego centrum stanowi kamienny pomnik.

Zieleniec leży na Szlaku Ikon.  

 

Zieleniec przy ul. Rymanowskiej

 

Zlokalizowany jest w dzielnicy Śródmieście, jago powierzchnia znajduje się wzdłuż ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola Samorządowego nr 2 i jego część przy budynku p. Gruszczyńskiej oraz skwerek u wylotu ul. Jana Matejki. Powierzchnia trawników przy przedszkolu i szkole 443 m2, trawnik przy p. Gruszczyńskiej 157 m2 oraz skwerek 36 m2

Na zieleńcu rosną następujące gatunkijesion wyniosły Fraxinus excelsior, olsza czarna Alnus gluticosa, wierzba biała Salix alba, klon polny Acer campestre, forsycja pośrednia Forsythia x intermediaLynwood”.

 

Skwerek przy ul. Żydowskiej

 

Skwer znajduje się przy ul. Żydowskiej, trawniki o łącznej powierzchni 320 m2 znajdują się nad szaletami i na skarpie przed szaletami przy Pl. Św. Michała, na niej rośnie 5 sztuk derenia rozłogowego Cornus stolonifera.

 

Zieleniec Staszica/Poprzecznej

Zieleniec znajduje się na rogu ul. Staszica – Poprzecznej, obejmuje trawnik o powierzchni 700 m2 otoczony jest żywopłotem z  ligustru zwyczajnego Ligustrum vulgareo długości 82 mb i  powierzchni 295 m2. Plamę krajobrazową tworzy jałowiec sawina Juniperus sabini (5 sztuk), po obu stronach rosną dwie sztuki świerka kłującego odm. srebrzystaArgenteaPicea pungens

 

Skwer przy ul. Kochanowskiego

 

         Skwer znajduje się przy ul. Kochnowskiego przy budynku kwiaciarni. Obejmuje trawnik o powierzchni 148 m2, na którym rosną następujące gatunki: klon polny Acer campreste (2 sztuki), śliwa wiśnowa odm. czerwonolistnaAtropurpureaPrunus cerasifera (1 sztuka), świerk pospolity Picea abies (1 sztuka), ognik ciernisty Pyracantha coccinea (1 sztuk), dzika róża Rosa canina (1 sztuki).

 

Zieleniec przy ul. Kościuszki

 

Zieleniec znajduje się przy ul. Kościuszki przylegając od strony południowej, od strony wschodniej przylega do budynków Starostwa Powiatowego, od strony północnej i zachodniej zaś graniczy z Parkiem Miejskim. Zieleniec o powierzchni trawników 921 m2 od strony ul. Kościuszki łączy się z chodnikiem placem żwirowym o powierzchni 17 m2 na którym znajdują się ławeczki.

 

Zieleniec Jana Pawła II/Kopernika

 

Zieleniec znajduje się przy skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i ul. Kopernika. Trawnik o powierzchni 500 m2, otoczony jest z jednej strony żywopłotem z ligustru  Ligustrum vulgare o długości 8 mb i powierzchni  28,8 m2. na zieleńcu rosną następujące gatunki: śliwa wiśnowa odm. czerwonolistnaAtropurpureaPrunus cerasifera (6 sztuk), modrzew europejski Larix europaea (1 sztuka), ognik ciernisty Pyracantha coccinea (1 sztuka), śnieguliczka biała Symphoricarpos albus (2 sztuk).

 

Skwerek przy ul. Jana Pawła II

 

Znajduje się pomiędzy parkingiem a chodnikiem przylegającym do przystanku autobusowego MKS. Rabata róż o powierzchni 159 m2, od strony wjazdów na parking otoczona jest trawnikiem o powierzchni 76 m2. w Chodniku rosną następujące gatunki: lipa drobnolistna Tilia cordata (3 sztuki) oraz klon jesionolistny Acer negundo (4 sztuki).

 

Skwer Traugutta/Staszica

 

Skwer znajduje się na rogu ulic Traugutta i Staszica, przylega do zachodniej ściany budynku handlowego. Powierzchnię 222,5 m2 zajmuje trawnik otoczony żywopłotem o łącznej długości 99mb i łącznej powierzchni 158,4 m2. Rosną na nim drzewa: świerk kłujący odm. srebrzystaArgenteaPicea pungens (4 sztuki), jałowiec sabina Juniperus sabina (6 sztuk).

 

Zieleniec przy ul. Rybickiego

 

 

Zieleniec znajduje się w dzielnicy Olchowce, jego zachodnią granicę stanowi rzeka San, północną potok przy parkingu Muzeum Budownictwa Ludowego i ul. Rybickiego, wschodnią natomiast tereny prywatne przylegające do Ośrodka Wczasowego „Sosenki”. Zdecydowaną większość zieleńca stanowi trawnik o powierzchni 40 025 m2.

 

 

Projekt i wykonanie:

Piotr Kutiak