REZERWATY

Sanktuaria

                          karpackiej

                                                   przyrody

 

 

Strona główna

Formy ochrony przyrody

Parki Krajobrazowe

Rezerwaty

Lasy

Ścieżki przyrodnicze

Flora powiatu sanockiego

Fauna powiatu sanockiego

Sanok

Pomniki przyrody

Szlaki turystyczne

Galeria

Linki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wstęp

Słowo rezerwat pochodzi z języka łacińskiego „reservatus” i oznacza zachowany, ocalony obszar pod specjalną ochroną państw, na którym obowiązują i ograniczona lub wykluczona jest działalność gospodarcza. Omawiana forma ochrony przyrody jest stosunkowo niewielkim obszarem (zwykle poniżej 1000 ha), obejmującym zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym ekosystemy, określone gatunki roślin i zwierząt, elementy przyrody nieożywionej, mające istotną, wartość ze względów naukowych, przyrodniczych, kulturowych bądź krajobrazowych.

Aktualnie ustanowiono 93 rezerwaty przyrody, zajmujące ogółem 10 733,10 ha, co stanowi 0,6% powierzchni województwa. Największym obszarem objętym to formą ochrony na terenie województwa podkarpackiego jest rezerwat leśny „Źródliska Jasiołki" o powierzchni 1585,01 ha, najmniejszym natomiast "Kołacznia" o powierzchni 0,10 ha. Średnia powierzchnia rezerwatu w województwie wynosi około 115 ha. Ochroną rezerwatową w obrębie Podkarpacia objęto w zdecydowanej większości obszary leśne w liczbie 40 rezerwatów; chroni się także: 3 rezerwaty faunistyczne, 26 florystycznych6 geologicznych, 12 krajobrazowych i 6 torfowiskowych.

Poniżej przedstawiam wykaz rezerwatów w województwie podkarpackim z podziałem na położenie na terenie wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody tj.: parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu. Z uwagi na możliwość prowadzenia wycieczek po stronie słowackiej przytaczam na końcu opis rezerwatów włączonych do obszaru istniejącego Rezerwatu Biosfery. Zapraszam Państwa do zapoznania się z bogactwem dziedzictwa przyrodniczego południowo-wschodniej Polski, zaznaczając, że część rezerwatów jest udostępniona dla zwiedzających w postaci przebiegających przez nie szlaków turystycznych oraz ścieżek dydaktycznych. Pozwalają one poznać ich walory, wykonać piękne zdjęcia, czerpać wrażenia z pobytu w sanktuariach karpackiej przyrody.

Z prawdziwą przyjemnością oprowadzam wycieczki po udostępnionych dla ruchu turystycznego miejscach o dużych walorach przyrodniczych, opowiadając zainteresowanym o tajemnicach, jakie skrywają.

Zapraszam do lektury...

Piotr Kutiak

 

PARK KRAJOBRAZOWY GÓR SŁONNYCH

 

Rezerwat LEŚNY „Góra Sobień”

Rezerwat o powierzchni 5,34 ha znajduje się 7 km od Sanoka w miejscowości Manasterzec. Podmiotem ochrony są zbiorowiska roślinne las mieszany, rośliny chronione lilia złotogłów i tojad mołdawski, fauna kserotermiczna (pająki, ryjkowcowate, sieciarki, roztocza). Na terenie rezerwatu znajdują się ruiny średniowiecznego zamku Kmitów. W roku 1999 w obrębie obszaru została wytyczona ścieżka dydaktyczna. Rezerwat został utworzony w roku 6 lutego 1970w gminie Lesko w powiecie leskim.

Rezerwat Leśny „Polanki”

Utworzony został w 26. lipca. 1996 w Bykowcach w gminie Sanok w powiecie sanockim na terenach administrowanych przez Nadleśnictwo Brzozów, Leśnictwo Bykowce. Na powierzchni 191,94 ha chronione są naturalne zbiorowiska buczyny karpackiej oraz gatunki flory i fauny chronionej.

Rezerwat leśny „Drybek”

Na powierzchni 130 ha chroni się buczynę karpacką o charakterze pierwotnym z drzewami pomnikowymi. Położony jest na gruntach Bezmiechowa Górna w gminie Lesko i gruntach gminy Olszanica w powiecie bieszczadzkim. Utworzony został 24 grudnia 1996r.

Rezerwat Leśny „Na Opalonym”

Na powierzchni 216,54 ha chroni się zespół żyznej buczyny karpackiej o charakterze pierwotnej puszczy. Rezerwat znajduje się w gminie Ustrzyki Dolne w powiecie bieszczadzkim. Utworzony został 24 grudnia 1996r.

Rezerwat Leśny „Chwaniów”

Rezerwat o pow. 354,47 ha, gdzie podmiotem ochrony jest zespół reglowej puszczy karpackiej z pomnikowymi egzemplarzami buka i jodły. W runie znajdują się stanowiska rzadkich gatunków roślin m.in.: obrazki plamiste i jastrzębiec sabaudzki. Znajduje się w gminie Ustrzyki Dolne w powiecie bieszczadzkim Utworzony został 24 grudnia 1996r.

Rezerwat Leśny „Na Oratyku”

Chroni na obszarze 233 ha zespół buczyny karpackiej na pograniczu regla dolnego i pogórza. Utworzony został 25 kwietnia 2000 r. w gminie Ustrzyki Dolne w powiecie bieszczadzkim.

Rezerwat Leśny „Buczyna w Wańkowej”

Na obszarze 98,68 ha chroni starodrzew bukowy na zboczach Gór Słonnych, występują tu takie gatunki chronione jak tojad mołdawski, parzydło leśne i lilia złotogłów. Utworzony został 25 kwietnia 2000r. Rezerwat znajduje się w miejscowości Wańkowa w gminie Olszanica w powiecie bieszczadzkim.

Rezerwat Leśny „nad Trzciańcem”

Rezerwat o powierzchni 182,13 ha, znajduje się w gminie Ustrzyki Dolne w powiecie bieszczadzkim. Chroniący wspaniały starodrzew  bukowo-jodłowy z licznymi okazami drzew pomnikowych. Rezerwat ten znajduje się na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Bircza. Utworzony został 27 maja 2000r.

Rezerwat Florystyczny „Cisy w Serednicy”

Zajmuje obszar 14 ha na terenie adm. przez Nadleśnictwo Ustrzyki Dolne w gminie Olszanica w powiecie bieszczadzkim. Utworzony został 1 lutego 2002r. celem ochrony naturalnych stanowisk cisa pospolitego w ilości 280 szt. w drzewostanie bukowo-jodłowym.

 

CIŚNIAŃSKO-WETLIŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY

 

Rezerwat przyrody nieożywionej „Zwiezło”

Rezerwat o powierzchni 1,74 ha znajdujący się pod ochroną ścisłą. Utworzony został 7 lutego 1957 roku, położony jest na stokach Chryszczatej 997 m n.p.m. w gminie Komańcza w powiecie sanockim. Chroni oba Jeziorka Duszatyńskie wraz z otaczającym je lasem jodłowo-bukowym. Jeziorka powstały wskutek osunięcia się zbocza wiosną 1907r., które spowodowało spiętrzenie wód potoku Olchowego Dziś jeziorko górne  położone na wysokości 708 m n.p.m. ma powierzchnię 1,25 ha, średnią głębokość 2 m, maksymalną 5,8 m, pojemność 25500m3. Jeszcze w 1925 roku, jeśli wierzyć źródłom, było dwukrotnie większe, jednak wpadające strumienie budują delty, zamulając je i zmniejszając jego powierzchnię. Jeziorko dolne położone na wysokości 687 m n.p.m. ma powierzchnię  0,45 ha, średnią głębokość- 2,4 m, maksymalną 6,2 m, pojemność 12000m3. Jeszcze w okresie międzywojennym  istniało wówczas jeszcze trzecie jeziorko, najniżej położone, z którego ponoć spuszczono wodę w celu wyłowienia żyjących w nim pstrągów.

Rezerwat przyrody nieożywionej „Gołoborze”

Rezerwat o powierzchni 13,90 ha podlegający ochronie częściowej. Utworzony 10 stycznia 1970, znajduje się po prawej stronie potoku Rabiańskiego, pomiędzy miejscowościami Bystre i Rabe koło Baligrodu, w gminie Baligrów w powiecie leskim.. Chronione tu jest naturalne rumowisko skalne piaskowca, zarastające lasem jodłowo- bukowym. W tym rezerwacie bardzo często można spotkać żmiję zygzakowatą, która wygrzewa się w upalne dni. U podnóża rezerwatu znajdują się źródła wód arsenowych w zaczopowanych odwiertach „Anna” i „Ignacy”. Wody te, będące szczawami wodorowęlanowo-chlorkowo-sodowymi, zawierają cząstki arsenu przydatne w leczeniu chorób serca. W pobliskich kamieniołomach spotyka się minerały arsenu – aurypigment As2S3 i realgar AsS. Nieopodal źródeł po drugiej stronie drogi, znajduje się stara kopalnia kryształów górskich. Przy odrobinie cierpliwości przeczesując ściółkę i glebę na tym wzgórzu można odnaleźć mniejsze i większe fragmenty kryształów.

Rezerwat Florystyczny„Cisy na górze Jawor”

Rezerwat o powierzchni 3,02 ha. Położony jest na górze Jawor, na północ od Jabłonek w gminie Baligród w powiecie leskim. Jest to naturalne stanowisko cisa pospolitego Taxus baccata (około 300 szt.) w lesie jodłowo bukowym. Na terenie rezerwatu niektóre osobniki cisa sięgają nawet do 10m wysokości. Niestety cis odnawia się tutaj słabo. Utworzony został 16 marca 1957r.

Rezerwat leśny „Olszyna łęgowa w Kalinicy

Rezerwat o powierzchni 13,69 ha podlegający ochronie częściowej; utworzony 17 listopada 1971r. Położony nad dopływem Wetliny, w pobliżu drogi do Cisnej w gminie Cisna w powiecie leskim. Chroni górski las łęgowy z dużym udziałem olszy czarnej Alnus gultinosa w drzewostanie. Olsza czarna jest gatunkiem niżowym, rzadko występuje w górach. Jest to najwyżej położone stanowisko olszy czarnej w Bieszczadach.

Rezerwat Florystyczny „Woronikówka”

Rezerwat o powierzchni 13,84 ha podlegający ochronie częściowej. Utworzony 15 stycznia 1990, położony jest na stokach szczytu Woronikówka (Walter) nad Jabłonkami w gminie Baligród w powiecie leskim. Objęto tutaj ochroną las jodłowo- bukowy z naturalnym stanowiskiem cisa pospolitego Taxus baccata (ponad 120 osobników). Licznie występuje tu także wawrzynek wilcze łyko.

Rezerwat krajobrazowy „Sine Wiry”

Rezerwat o powierzchni. 451 ha; położony w gminie Cisna, Czarna i Solina w powiecie leskim. Obejmuje przełomową dolinę Wetliny, na odcinku dawnej miejscowości Łuh aż do Polanek, wraz z otaczającym ją lasem. Objęto ochroną dobrze zachowane fragmenty lasów bukowych i jodłowo-bukowych. Jest to miejsce występowania wielu chronionych gatunków roślin i zwierząt, w tym dużych drapieżników.  Duża atrakcją jest powstałe niedawno wskutek osunięcia się stoku Jeziorko Szmaragdowe. Bardzo malownicze są również progi skalne na rzece Wetlinie w pobliżu Zawoju. Utworzony został 15 lutego 1988r.

Rezerwat leśno-krajobrazowy „Przełom Osławy pod Duszatynem”

Rezerwat o powierzchni 322 ha chroni najpiękniejszy przełomowy odcinek Osławy od Smolnika do Turzańska wraz z otaczającym go drzewostanem bukowo-jodłowym Utworzony został 25 kwietnia 2000r. Znajduje się w granicach administracyjnych gminy Komańcza w powiecie sanockim.

 

PARK KRAJOBRAZOWY DOLINY SANU

 

Rezerwat LEŚNY Hulskie im prof. St. Myczkowskiego

Rezerwat o powierzchni 189,87 ha, leży na południowych stokach Otrytu, na północny zachód od wsi Sękowiec, w gminie Lutowiska w powiecie bieszczadzkim. Chroni najlepiej zachowane fragmenty lasów bukowych i bukowo-jodłowych, zespół buczyny karpackiej Dentario glandulosae - fagenetum. Miejscami, na urwistych i kamienistych stokach o ekspozycji północnej, można spotkać fragmenty jaworzyny górskiej Phyllitido- Aceretum z bardzo rzadką w Polsce paprocią języcznikiem zwyczajnym Phyllitis scolopendrium. Jest to ostoja dużych drapieżników. Utworzony został 1 stycznia 1984r.

Rezerwat TORFOWISKOWY „Zakole”

Rezerwat o powierzchni 5,25 ha ochrona częściowa. Jest to torfowisko wysokie, położone w zakolu Sanu, w pobliżu Smolnika. Jest trudno dostępny, co w sposób naturalny chroni go przed zniszczeniem. Utworzony został 16 stycznia 1971 r.

Rezerwat florystyczny”Śnieżyca wiosenna w Dwerniczku”

Rezerwat o powierzchni 4,94 ha znajduje się w Gminie Lutowiska, w powiecie bieszczdzkim na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo z siedzibą w tej samej miejscowości. Celem ochrony jest tutaj zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska śnieżycy oraz zbiorowisk łąkowych z bogatą florą gatunków chronionych. Utworzony został 29 września 2001r.

Rezerwat krajobrazowy „Krywe” Rezerwat o powierzchni 511,73 ha objęty ochroną częściową. Utworzony 21 sierpnia 1991r., obejmuje pastwiska i łąki w Dolinie Sanu, w pobliżu dawnych wsi Krywe, Tworylne i Hulskie. Na nasłonecznionych stokach występuje bardzo rzadki w naszym kraju wąż Eskulapa Elaphe longissima. Jest ona naszym największym wężem. Poza Bieszczadami ma stanowiska jedynie w Beskidzie Sądeckim i być może na Roztoczu. Wielokrotnie odwiedzałem teren tego rezerwatu, kierując się wyjątkowością tychże terenów. Krywe jest najbardziej atrakcyjnym terenem przeznaczonym do pieszych wycieczek; jest to także niewątpliwie największy  rezerwat na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Sanu. Corocznie w miesiącach wrzesień- październik odwiedzam wraz z przyjaciółmi to miejsce by obserwować rykowiska. Duże łąki w pobliżu nieistniejącej już wsi Tworylne są odwiedzane przez duże chmary jeleni. Krajobraz o świcie wyłaniający się spośród mgieł w akompaniamencie ryczących byków pozostawia niezatarty ślad w pamięci każdego leśnika, myśliwego i miłośnika przyrody. Warto wtedy skradać się do stada kilometrami, by uchwycić każdą sekundę tego misterium. Wracając zawsze z bagażem wspomnień czuje się pewien niedosyt, przemożną chęć by powrócić tu za rok. Tych wypraw, wspomnień nie da się porównać nawet z wyprawami najmniej uczęszczane górskie szlaki Bieszczad i Beskidu.

 

JAŚLISKI PARK KRAJOBRAZOWY

 

Rezerwat leśny „Przełom Jasiołki”

Zajmuje powierzchnię 123 ha, którego celem ochrony jest tutaj jest zachowanie przełomowego odcinka rzeki i naturalnych zespołów leśnych. Spotyka się tutaj liczne osówiska i urwiska dochodzące nawet do 30m wysokości. Rezerwat znajduje się w gminie Dukla na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Dukla, Leśnictwo Daliowa w gminie Dukla w powiecie krośnieńskim. Utworzony został 15 grudnia 1976r.

Rezerwat krajobrazowy „Źródliska Jasiołki”

Obszar ten jest największym rezerwatem w polskich Karpatach. Na powierzchni 1585 ha o charakterze łąkowo-leśnym przedmiotem ochrony są naturalne zbiorowiska roślinne oraz tereny źródliskowe Jasiołki i Wisłoka. Na terenie tej formy ochrony spotyka się duże stanowiska języcznika zwyczajnego i smotrawy okazałej.  Rezerwat znajduje się w obrębie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, w gminie Dukla na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Dukla, Leśnictwa: Wola Niżna i Lipowiec w gminie Komańcza w powiecie sanockim. Utworzony został 15 lutego 1993r.

Rezerwat FLORYSTYczny „Modrzyna”

Obszar o pow.18 ha chroni naturalne siedlisko modrzewia polskiego w drzewostanie z domieszką jodły. Rezerwat znajduje się w gminie Dukla na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Dukla, Leśnictwo Barwinek nw gminie Dukla w powiecie krośnieńskim. Utworzony został 20 września 1953 r.

Rezerwat leśny „Wadernik”

Na powierzchni 11 ha chroni się największe w Beskidzie Niskim, naturalne siedlisko cisa pospolitego (około 200szt.). Znajduje się w gminie Dukla na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Dukla, Leśnictwo Mszana w gminie Dukla w powiecie krośnieńskim. Utworzony został 15 stycznia 1990r.

Rezerwat leśno-geologiczny „Kamień nad Jaśliskami”

Chroni na obszarze 302 ha typowe fragmenty rzeźby Beskidu Niskiego, obejmujące szczyt i zbocza góry Kamień 857 m n.p.m., wraz z porastającymi ją lasami bukowymi i bukowo-jodłowymi, formami skalnymi oraz unikalnymi bagniskami. Rezerwat znajduje się w obrębie Jaśliskiego Parku Krajobrazowego, w gminie Dukla na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Dukla, Leśnictwa: Wola Niżna i Lipowiec w gminie Dukla w powiecie krośnieńskim. Utworzony został 27 maja 2000r.

 

PARK KRAJOBRAZOWY

POGÓRZA PRZEMYSKIEGO

 

Rezerwat leśno-krajobrazowy „Turnica”

Rezerwat o powierzchni 151,85 ha – obejmuje cenne fragmenty starodrzewia bukowo – jodłowego w paśmie Turnicy, na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Bircza. Dominuje tutaj podgórska forma buczyny karpackiej. Występuje tutaj wiele chronionych i zagrożonych gatunków flory i fauny. Utworzony został 7 lutego 1995r.

Rezerwat leśno-krajobrazowy „Reberce”

Rezerwat o powierzchni. 190,96 ha, gdzie ochroną objęte są wielogeneracyjne drzewostany jodłowe oraz podgórska forma buczyny karpackiej. Licznie występują tutaj ptaki drapieżne, chronione płazy oraz rośliny zielne typowe dla w/w siedlisk. Rezerwat znajduje się w Woli Korzenieckiej w gminie Bircza w powiecie przemyskim. Utworzony został 7 lutego 1995r.

Rezerwat leśno-krajobrazowy ,,Krępak

Rezerwat częściowy, zbiorowisk leśnych o głównym środowisku lasów górskich i podgórskich. Zajmuje powierzchnię 138,46 ha, położony jest na terenie gminy Bircza w powiecie przemyskim, w miejscowości Korzeniec. Obejmuje oddziały 188, 189, 190, 191 obrębu Nowe Sady, w leśnictwie Posada Rybotycka. Utworzony został zrządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnym i Leśnictwa z dnia 8 lipca 199l r. (Mon. Pol. nr 25, poz. 17) w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych lasu jodłowo-bukowego naturalnego pochodzenia, z runem charakterystycznym dla podgórskiej formy buczyny karpackiej oraz ciekawych elementów rzeźby terenu i osobliwości geologicznych.

Rezerwat Florystyczno-krajobrazowy „Kopystańka”

Rezerwat o powierzchni 145 ha znajduje się w gminie Fredropol w powiecie przemyskim. Chroni się tutaj buczynę karpacką oraz roślinność kserotermiczną. Występuje tu rzadki gatunek ostrożeń siedmiogrodzki. Rezerwat ten znajduje się na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Bircza. Utworzony został 20 listopada 2001 r.

Rezerwat Florystyczny „Brzoza czarna”

Znajduje się w Rzeczpolu przy trasie DynówPrzemyśl  w gminie Krzywca w powiecie przemyskim. Na obszarze 2,60 ha chroni się naturalne stanowisko brzozy czarnej Belulus obscura rzadkiego w Polsce gatunku pozbawionego białego barwnika w korowinie. Rezerwat utworzony został 9 września 1970 r.

Rezerwat leśno-krajobrazowy „Przełom Hołubi”

Rezerwat o powierzchni 46,42 ha znajduje się w Korytnikach w gminie powierzchni Krasiczyn i Przemyśl w powiecie przemyskim. Położony jest u podnóża góry Bukowy Garb 426 m n.p.m., z którego wypływa potok Hołubla. Chroni się tutaj starodrzew dębowo-lipowo-bukowy. Utworzony został 7 lutego 1995r.

Rezerwat krajobrazowo-kulturowy „Kalwaria Pacławska”

Rezerwat o powierzchni 173, 18 ha chroniący drzewostan bukowo- jodłowy oraz elementy krajobrazu kulturowego. Rezerwat ten znajduje się na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Bircza w gminie Fredropol w powiecie przemyskim. Utworzony został 15 czerwca 2001r.

Rezerwat torfowiskowy „brodoszurki”

Rezerwat o powierzchni 29,91 ha obejmuje obszar torfowisk z typowym borem bagiennym i charakterystycznymi dla nich rzadkimi gatunkami roślin. Utworzony został 25 stycznia 1996r. na terenie administrowanym przez gminę Dubiecko w powiecie przemyskim.

 

Czarnorzecko - Strzyżowski

Park Krajobrazowy

 

Rezerwat PRzyrody nieożywionej „Herby”

Zajmuje powierzchnię 145 ha na terenach gmin Frysztak i Wiśniowa. Utworzony został 30 września 1999r. Celem ochrony rezerwatu są walory krajobrazowe, naukowe i dydaktyczne wychodni skalnych w paśmie Herbów wraz z porastającym go lasem bukowym i grabowym. Ochronie podlega tu także malowniczy przełom Wisłoka – „Brama Frysztacka”. Znajduje się na terenie gmin Frysztak i Wiśniowa w powiecie strzyżowskim

Rezerwat Leśny„Góra Chełm”

Zajmuje powierzchnię 155 ha na terenie gmin Frysztak i Wiśniowa w powiecie strzyżowskim. W rezerwacie chroni się buczynę z udziałem jodły porastającą Górę Chełm oraz cenne zespoły źródliskowe. Spotyka się tu także źródła wód mineralnych. Utworzony został 20 lipca 1996r.

Rezerwat Przyrody Nieożywionej „Prządki”

Obszar o powierzchni 13,62 ha. Chroni się tutaj grupy skał piaskowcowych o charakterystycznych kształtach wytworzonych na skutek erozji eolicznej. Utworzony 16 marca 1957 r.

 

Południoworoztoczański

Park Krajobrazowy

 

Rezerwat Florystyczny „Sołokija”

Obszar o powierzchni 7, 43 ha został utworzony 15 stycznia 1989r położony jest w miejscowości Dziewięcierz w gminie Horyniec w powiecie lubaczowskim. Chroni skupiska kilkuset jałowców pospolitych o osobliwych kształtach i pokrojach.

Rezerwat Leśno- torfowiskowy „Źródła Tanwi”

Obszar o pow. 186 ha utworzony 29 grudnia 1998r. Znajduje się na terenie wsi Huta Złomy w gminie Narol w powiecie Lubaczowskim. Chroni się tutaj torfowisko przejściowe wraz z borem bagiennym i licznymi gatunkami roślin chronionych (czeremień błotna i rosiczka okrągłolistna).

 

Park Krajobrazowy

Lasów Janowskich

 

Rezerwat Torfowiskowy „Imielty Ług”

Chroni ekosystem torfowiska wysokiego z bogatą florą i fauną. Znajduje się on w gminie Modliborzyce w powiecie stalowowolskim i od 15.02.1988r ochronie czynnej podlegają rozległe bagna i torfowiska z chronionymi gatunkami roślin i ptaków na obszarze Puszczy Solskiej

Rezerwat Leśny „Łęka”

Na powierzchni 377,35 ha chroni torfowiska oraz wielogatunkowe drzewostany o cechach naturalnych, stanowiące fragment Lasów Janowskich. Utworzony został 29.12.1998 r na terenie gminy Zaklików w powiecie stalowowolskim.

Rezerwat Leśny „Jastkowice”

Na powierzchni 45 ha chroni wielogatunkowy las mieszany stanowiący fragment Puszczy Sandomierskiej. Rosną tu wiekowe dęby, stare jodły i lipy. Z rzadkich roślin chronionych spotkać można wawrzynek wilczełyko, lilię złotogłów, groszek wschodniokarpacki, podkolan zielony, żywiec gruczołowaty i cebulkowaty. Rezerwat utworzono15.02.1988r na terenie gminy Pysznica w powiecie stalowowolskim.

 

Park Krajobrazowy

Puszczy Solskiej

 

Rezerwat Leśny „Bukowy Las”

Utworzony został 29 grudnia  1998r., na obszarze 86 ha chroni się zbiorowiska buczyny karpackiej z gatunkami chronionymi. Występują tu drzewa pomnikowe. Rezerwat znajduje się na terenach gminy Narol w powiecie lubaczowskim.

 

 

WSCHODNIOBESKIDZKI OBSZAR

CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

 

Rezerwat Faunistyczny "Bobry w Uhercach"

Obszar o powierzchni 27,12 ha, znajduje się na terenie gminy Olszanica w powiecie bieszczadzkim. Celem ochrony są tutaj reintrodukowane w latach osiemdziesiątych XX w. bobry Przez rezerwat przepływa rzeka Olszanka. Drzewostan tworzą łęgi wierzbowo-topolowe. Kolonie bobrów znajdują się w okolicach Zwierzynia i Orelca. Utworzony został w 1994r.

Rezerwat Leśno-krajobrazowy„Nad Jeziorem Myczkowieckim”

Utworzony 4 września 2003 r. obejmuje powierzchnię164,17 ha. Podmiotem ochrony są tutaj zbiorowiska żyznej buczyny karpackiej, grądu subkontynentalego oraz jaworzyny górskiej na górze Berdo. W runie występują liczne gatunki chronione: tojad mołdawski, obrazki alepejskie, lulecznica krańska i czosnek niedźwiedzi. Doskonale widoczny jest z trasy Myczkowce-Bóbrka-Solina. Przez rezerwat przechodzi zielony szlak prowadzący z Zagórza PKP do Krysowej. Znajduje się na terenie administrowanym przez gminę Solina w powiecie leskim.

Rezerwat Leśno-krajobrazowy „Przełom Sanu pod Grodziskiem”

Obszar o powierzchni100,24 ha obejmuje malowniczy przełom i  dolinę Sanu w miejscowości Zwierzyń i  górę Grodzisko. Występują tutaj siedliska żyznej buczyny karpackiej, grądu subkontynentalnego oraz jaworzyny górskiej  z języcznikiem zwyczjnym na stromych stokach Grodziska. Ciekawostką są podmokłe miejsca w szczytowych partiach góry, gdzie spotkać możemy wiele ciekawych gatunków mchów. Niewątpliwą atrakcją turystyczną rezerwatu jest cudowne źródełko w Zwierzyniu. Przez rezerwat przebiega zielony szlak Zagórz- Krysowa. Znajduje się naterenie gminy Solina i Olszanica w powiecie leskim. Założony został 4 września 2004r.

Rezerwat leśny „Grąd w Średniej Wsi”

Chroni siedlisko grądu subkontynentalnego o dużym stopniu naturalności na obszarze 58,19 ha w gminie Lesko w powiecie leskim. Na oddziałach 107 i 108 w ponad stuletnim drzewostanie lipowo-grabowym spotykamy liczne osobliwości dendrologiczne. W rezerwacie spotykamy liczne sędziwe drzewa o rozmiarach pomnikowych. Warto zwrócić uwagę na runo i obecny w nim znaczny udział gatunków chronionych. Utworzony został 21 sierpnia 2003r.

Rezerwat leśno-krajobrazowy „Koziniec”

Obszar o powierzchni 28,68 ha został powołany do życia 9 maja 2004. Obejmuje ochroną przyrodniczo-cenne obszary południowych stoków góry Koziniec. Stromizny i urwiska skalne rezerwatu kryją wiele ciekawych wychodni skalnych i płatów roślinności kserotermicznej. Półki skalne w obrębie rezerwatu stanowią doskonałe warunki do gniazdowania dla kilku gatunków ptaków chronionych. W rezerwacie spotykamy sałatnicę leśną, wawrzynek wilcze łyko, języcznik zwyczajny, kopytnik pospolity, bluszcz pospolity, czosnek niedźwiedzi i inne. Prawdziwą osobliwością jest lepnica gajowa – roślina znana ze stanowisk w Pieninach.

Rezerwat „Olsza Kosa w Stężnicy”

Utworzony został 4 lipca 1974r. Umiejscowiony jest na stoku Markowskiej  koło Baligrodu w gminie Baligród w powiecie leskim. Zajmuje obszar około 2 ha. Chroni się tutaj stanowisko olszy zielonej Alnus virdis. Olsza kosa jest gatunkiem górskim, wschodniokarpackim. W Bieszczadach występuje zazwyczaj na połoninach. Jest substytutem kosodrzewiny stąd jej druga nazwa olsza kosa.

 

Obszar Chronionego Krajobrazu

Beskidu Niskiego

 

Rezerwat Leśny „Bukowica”

Utworzony został 24 grudnia 1996r., obejmuje 292 ha.  Podmiotem ochrony jest tutaj zbiorowisko roślinne buczyny karpackiej o charakterze puszczańskim. Rezerwat znajduje się na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Rymanów, w gminie Komańcza w powiecie sanockim.

Rezerwat Leśny „Łysa Góra”

Zajmuje powierzchnię 160 ha, gdzie chroni się starodrzew bukowy z stanowiskami cisa pospolitego. Utworzony został 26 lutego 2003r. w gminie Nowy Żmigród w powiecie jasielskim.

Rezerwat Leśny „Tysiąclecia na Cergowej Górze”

Zajmuje obszar 63,50 ha na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Dukla w gminie Dukla w powiecie krośnieńskim. Utworzony został 26 lutego 1963 r. Chroni się tutaj zbiorowiska roślinne charakterystyczne dla krainy Beskidu Niskiego oraz występujące stanowiska kłokoczki południowej, języcznika zwyczajnego, pióropusznika strusiego i cisa pospolitego. W rezerwacie spotyka się liczne jaskinie szczelinowe. Osobliwością jest także „Złota studzienka” miejsce kultu św. Jana z Dukli

Rezerwat florystyczny „Igiełki”

Obejmuje 27,88 ha lasów bukowo- jodłowych gdzie chroni się stanowiska cisa pospolitego. Utworzony został 15 stycznia 1990r.Na terenie rezerwatu występuje 250 sztuk cisa pospolitego Taxus baccata pod okapem drzewostanu z dużą przewagą jodły. Najwyższe drzewiaste formy tego gatunku osiągają wysokość 6 m. Rezerwat znajduje się w gminie Dukla w powiecie krośnieńskim.

Rezerwat florystyczny „Cisy w Nowej Wsi”

Na obszarze 2,18 ha chroni się 45 okazów cisa pospolitego formie drzewiastej. Rezerwat znajduje się w Nowej wsi w gminie Dukla w powiecie krośnieńskim. Utworzony został 25 marca 1957r.

Rezerwat Leśno-Krajobrazowy „Przełom Osławy pod Mokrem”

Na obszarze 142,79 ha chroni się przełomowy odcinek Osławy z licznymi progami skalnymi na dnie oraz zbiorowiska roślinne z udziałem licznych gatunków chronionych. Rezerwat znajduje się na terenie gminy Komańcza w powiecie sanockim. Założony został w 2003r.

 

 

Przemysko - Dynowski

Obszar Chronionego Krajobrazu

 

Rezerwat Florystyczny „Leoncina”

Na obszarze 9,55 ha chroni się jedno z nielicznych stanowisk naturalnych kłokoczki południowej. Gatunek ten rośnie tutaj w drzewostanie mieszanym. Utworzony 15 czerwca 2001r. rezerwat znajduje się w gminie Krasiczyn w powiecie przemyskim.

 

Czarnorzecki Obszar

Chronionego Krajobrazu

 

Rezerwat FlorystycznyCisy w Malinówce”

Został utworzony 3 kwietnia 1958 roku na terenie Pogórza Czarnorzecko-Strzyżowskim, w masywie oddzielającym dolinę rzeki Wisłok od rzeki Stobnicy. Na powierzchni blisko 4 ha we wsi Malinówka rośnie 1065 cisów - jest to jedno z największych skupisk cisa w Polsce. Na obszarze kilka okazów dębów o rozmiarach pomnikowych. Rezerwat znajduje się granicach administracyjnych gminy Haczów w powiecie krośnieńskim

Rezerwat FlorystycznyKretówki”

Zajmuje powierzchnię 98,78 ha. Utworzony został 9 czrewca 1959r. Położony jest na terenie Nadleśnictwa Dukla; podmiotem ochrony w tym rezerwacie są stanowiska cisa pospolitego i widłaka wrońca Na obszarze lasu mieszanego rośnie ok. 400 sztuk cisów, niektóre z nich dorastają do 16 metrów wysokości, ich wiek szacuje się na 250 lat.  Rezerwat znajduje się na obszarze administrowanym przez gminę Haczów i Jasienica w powiecie krośnieńskim.

Rezerwat Florystyczny „Kamera”

Rezerwat o powierzchni 38 ha chroni naturalne skupisko kłokoczki południowej oraz dobrze wykształcone zbiorowisko żyznej buczyny karpackiej. Utworzony został 19 lutego 1995r. na obszarze gminy Brzostek w powiecie dębickim.

 

 

Brzóźniański Obszar

Chronionego Krajobrazu

 

Rezerwat Torfowiskowy „Suchy Ług”

Chroni stanowisko torfowiska wysokiego w otoczeniu boru bagiennego na obszarze 9,97 ha. W rezerwacie tym spotkać można gatunki rosiczek: okrągłolistną i pośrednią. Rezerwat został utworzony 5 stycznia1991r. Znajduje się na terenie administrowanym przez gminę Leżajsk w powiecie leżajskim.

Rezerwat Leśny „Wydrze”

Zajmuje obszar 14 ha, utworzony został 1 czerwca1983 w gminie Rakszawa w powiecie łąńcuckim. Przedmiotem ochrony w tym rezerwacie jest fragment drzewostanu z dużym udziałem modrzewia polskiego oraz starodrzewu bukowego z wieloma gatunkami roślin górskich w runie.

 

 

Hyżniańsko-Gwoździcki

Obszar Chronionego Krajobrazu

 

Rezerwat Faunistyczno-florystycznyMójka”

Przedmiotem ochrony jest las bukowo-jodłowy stanowisko bobra europejskiego. Utworzony został 23 września 1997r. Zajmuje obszar 285,56 ha.

Rezerwat Leśny „Wilcze”

Został utworzony 23 września 1997r. ze względu na kompleks jedliny podgórskiej ze znacznym udziałem buka. Zajmuje obszar 342 ha.

 

 

Jastrząbsko-Żdżarski

Obszar Chronionego Krajobrazu

 

Rezerwat Florystyczny „Słotwina”

Utworzony został 30 września 1987 r., chroni na obszarze 3,30 ha naturalne stanowisko pióropusznika strusiego. Znajduje się na terenie gminy Pilzno w powiecie dębickim.

Rezerwat Torfowiskowy „Torfy”

Chroni na obszarze 11,66 ha stanowisko rosiczki okrągłolistnej oraz innych gatunków roślin  torfowiskowych. Przedmiotem ochrony jest tu także siedlisko boru bagiennego, a także miejsca lęgowe i ostoje rzadkich gatunków ptactwa wodno-błotnego. Rezerwat został utworzony 30 września 1987 na terenie gminy Czarna Tarnowska w powiecie lubaczowskim.

Rezerwat Florystyczny „Pniów”

Na obszarze 4,15 ha chroni stanowisko kotewki orzecha wodnego. Powołany w 29.12.1998 roku na obszarze Jeziora Pniów stanowi jedno z ostatnich stanowisk tej ciepłolubnej rośliny wodnej. Rezerwat znajduje się na terenie administrowanym przez gminę Radomyśl w powiecie stalowowolskim.

 

Kuryłowski Obszar

Chronionego Krajobrazu

 

Rezerwat Leśny „Brzyska Wola”

Zajmuje obszar 154 ha w gminie Kuryłówka w powiecie leżajskim. W rezerwacie, stanowiącym fragment dawnej Puszczy Sandomierskiej chroni się lasy dębowe i dębowo-sosnowe.

 

 

Milelecko-Kolbuszowsko-Głogowski

Obszar Chronionego Krajobrazu

 

Rezerwat Leśny „Jaźwiana Góra”

Zajmuje obszar 3,49 ha, przedmiotem ochrony w rezerwacie jest las mieszany z udziałem dębu, buka, jodły, świerka i sosny. Nazwa rezerwatu wywodzi się od potocznego określenia jaźwiec dotyczącego borsuka, na terenie tej formy ochrony znajduje się góra, którą zamieszkują osobniki tego gatunku. Utworzony został 01.12. 1959r. Znajduje się w gminie Cmolas w powiecie kolbuszowskim, na terenie dawnej Puszczy Sandomierskiej.

Rezerwat Leśny „Buczyna w Cyrance na Płaskowyżu Kolbuszowskim”

Zajmuje obszar 20 ha w gminie Mielec w powiecie mieleckim. Przedmiotem ochrony jest tu las mieszany z przewagą udziału buka i dębu wraz z kłokoczką południową i chronionymi gatunkami runa (kilka gatunków storczyków. Rezerwat został utworzony 23.05. 1960r.

Rezerwat Leśny „Końskie Błota”

Chroni na obszarze 20 ha mokradło śródleśne w bezodpływowym zagłębieniu wydmowym. Na terenie rezerwatu spotyka się m.in. grzybień biały, bagno zwyczajne oraz widłak jałowcowaty. Utworzony został 9 maja 2004r. na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Tuszyma w gminie Przecław w powiecie mieleckim.

 

 

Roztoczański Obszar

Chronionego Krajobrazu

 

Rezerwat LEŚNYLupa”

Znajduje się w Dobrej w gminie Sieniawa w powiecie przeworskim. Na obszarze 4,23 ha chroni się pozostałości Puszczy Sandomierskiej, cenne drzewostany mieszane posiadające cechy zespołu naturalnego. Spotyka się tutaj pomnikowe okazy ponad stuletnich bukó, jodeł, dębów i sosen. Utworzony został 9 kwietnia 1953r.

Rezerwat LEŚNY „Minikąt”

Znajduje się w Kadłubiskach w gminie Narol w powiecie lubaczowskim. Utworzony 7 lutego 1995 roku, obejmuje obszar 23,47 ha stanowiąc pozostałość kompleksów bukowo- jodłowych i jodłowych. Nie brak tu okazów pomnikowych, spotyka się tu runo charakterystyczne jest dla buczyny karpackiej

Rezerwat Leśny „Jedlina”

Znajduje się w Nowym Siole, w gminie Cieszanów w powiecie lubaczowskim. Utworzony został 19 lutego1995r. Zajmuje obszar 66, 97 ha. Chroni się tutaj jedliny z fragmentami grądów. Wyjątkowo okazałe drzewa o rozmiarach pomnikowych są efektem mało ekspansywnej gospodarki na tym obszarze.

 

Strzyżowsko-Sędziszowski

Obszar Chronionego Krajobrazu

 

Rezerwat LeśnyWielki Las”

Na powierzchni 70,75 ha chroniony jest kompleks leśny z licznym udziałem starodrzewia bukowego. Występują tutaj stanowiska kłokoczki południowej oraz obrazków plamistych.  Utworzony został 9 września 1997r. Znajduje się on w gminie Czudec w powiecie rzeszowskim.

Rezerwat Torfowiskowy „Bagno Przecłwskie”

Na powierzchni 25 ha chroni się torfowisko z roślinnością bagienną (rosiczka okrągłolistna) . Rezerwat został utworzony 10 maja 1979r. w gminie Przecław w powiecie mieleckim.

 

Zmysłowski Obszar

Chronionego Krajobrazu

 

Rezerwat LeśnyZmysłówka

Zajmuje obszar 2,44 ha, chroni się tutaj las mieszany z udziałem modrzewia polskiego. Rezerwat został utworzony 20 września1953r. na terenie gminy Grodzisko Dolne w powiecie leżajskim.

 

Rezerwaty poza wielkoobszrowymi

formami ochrony przyrody:

 

Rezerwat Faunistyczny „Skarpa Jasmanicka”

Został utworzony 5 listopada1991r. w Siedliskach, w gminie Medyka w powiecie przemyskim. Zajmuje obszar 1,93 ha, na którym gniazdują kolonie żołny.

Rezerwat Florystyczny „Szachownica w Krównikach”

Na powierzchni 16,67 ha celem ochrony jest stanowisko szachownicy kostkowanej w pradolinie Sanu. Jest to jedyne naturalne stanowisko tej rośliny. Założony został 1 października1974 roku na terenach gminy Przemyśl w powiecie przemyskim.

Rezerwat florystyczny „Jamy”

Znajduje się w Przemyślu, zajmuje obszar 2 ha. Utworzony został 19 lutego 1995 r. w celu zachowania lnu austiackiego.

Rezerwat florystyczny „Winna Góra”

Znajduje się w Przemyślu zajmując 0,10 ha. Utworzony został 22 grudnia 1954 r. celem zachowania naturalnego stanowiska wisienki karłowatej.

Rezerwat Leśny „Husówka”

Znajduje się gminie Kańczuga w powiecie przeworskim (na terenie adm. przez Nadleśnictwo Kńczuga), w miejscowości Sietesza. Utworzony został 19 lutego 1995r., zajmuje powierzchnię 71,96 ha. Podmiotem ochrony jest tu naturalne stanowisko kłokoczki południowej. Jest to najliczniejsze skupisko tego krzewu na Pogórzu Dynowskim.

Rezerwat Leśno-Faunistyczny „Zabłocie”

Zajmuje obszar 539 ha położonych w Nadleśnictwie Głogów. Utworzony został w 7 grudnia1999r na terenie administrowanym przez gminy: ropczycko-sędziszowską w powiecie rzeszowskim oraz Głogów Małopolski Kolbuszową, Sędziszów Małopolski i Świlczę w powiecie kolbuszowskim . Podmiotem ochrony są tutaj cenne gat. roślin i zwierząt oraz zbiorowiska roślinne dawnej Puszczy Sandomierskiej. Na terenie rezerwatu stwierdzono obecność 160 gatunków ptaków m.in przedstawicieli drapieżnych: orlika krzykliwego, bielika, oraz bocian czarnego i kureczkę nakrapianą. Idealne warunki do rozwoju ptactwa wodnego stwarzają kompleksy stawów w otoczeniu cennego drzewostanu.

Rezerwat Leśny „Bór”

Utworzony został w 14 lipca 1996r, celem ochrony siedliska boru mieszanego z udziałem stuletnich drzew z cennymi gatunkami flory i fauny. Na powierzchni 368 ha, znajduje się mogił i miejsca straceń z okresu II Wojny Światowej. Rezerwat znajduje się na terenie administrowanym przez gminy Głogów Małopolski i Trzebownisko w powiecie rzeszowskim.

Rezerwat Leśny „Las Klasztorny”

Zajmuje powierzchnię 39 ha, podmiotem chronione są fragmenty lasu stanowiące pozostałość Puszczy Sandomierskiej. Spotyka się tutaj 200-letnie okazy drzew: buka, sosny i jodły. Rezerwat został utworzony 2 grudnia 1953r. na terenie administrowanym przez gminę Leżajsk w powiecie leżajskim.

Rezerwat Leśny „Pateraki” zajmuje obszar 58 ha na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Mielec. Utworzony został w 2002r. chroni las dębowy z chronionymi gatunkami runa.

Rezerwat leśno-Geologiczny „Golesz”

Zajmuje obszar 27,45 ha na obszarze administrowanym przez nadleśnictwo Dukla. Utworzony został 14 stycznia 2001r. na terenie gminy Kołaczyce w powiecie strzyżowskim. Chroni się tutaj wychodnie piaskowców, grodzisko średniowieczne oraz las z przewagą dęba.

Rezerwat Leśny „Starzawa”

Zajmuje obszar 196 ha na terenie adm. przez Nadleśnictwo Radymno w granicach administracyjnych gminy Stubno w powiecie przemyskim. Utworzony został 21 sierpnia 2003r. celem ochrony cennych zbiorowisk łęgu jesionowo- olszowego oraz rzadkiego gatunku szachownicy kostkowatej.

Rezerwat LEśny „Liwocz”

Na obszarze 84 ha chroni zbiorowiska roślinne typowe dla Pogórza Ciężkowickiego oraz stanowiska rzadkich gatunków m.in. kłokoczki południowej. Utworzony został 9 maja 2004r. Znajduje się na terenie gmin Brzyska i Skołyszyn w powiecie jasielskim.

Rezerwat LEśny” Kamienne”

Chroni na obszarze 8,27 ha wał wydmowy z zespołem świetlistej dąbrowy. Utworzony został 9 maja 2004r. na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Lubaczów, w granicach administracyjnych gminy Lubaczów w powiecie lubaczowskim.

Rezerwat Leśno-florystyczny „Moczary”

Chroni na obszarze 12,25 ha stanowisko czosnku siatkowatego (Polska Czerwona Księga Roślin) i groszku wschodniokarpackiego w runie grądu. Utworzony został 9 maja 2004r. na terenie administrowanym przez Nadleśnictwo Lubaczów, na w granicach administracyjnych gminy Wielkie Oczy w powiecie lubaczowskim..

Rezerwat Leśny „Lisia Góra”

Na obszarze 8 ha w granicach administracyjnych stolicy województwa podkarpackiego chroni starodrzew dębowy z licznymi osobliwościami dendrologicznymi, występują tu liczne okazy dębu szypułkowego o rozmiarach drzew pomnikowych. Utworzony 31 grudnia 1997 r.

Rezerwat Florystyczny „Kołacznia”

Chroni jedyne w Polsce naturalne stanowisko różanecznika żółtego (Rhododendron luteum).Jest najmniejszym rezerwatem w województwie podkarpackim i w Polsce, zajmuje 0,10 ha. Miejsce występowania różanecznika żółtego zwanego także azalią pontyjskią znajduje się na terenie wsi Wola Żarczycka i przysiółka Kołacznia; zostało odkryte w 1909 roku przez miejscowego nauczyciela. Inne stanowiska tej rośliny znajdują się w odległych o 300 km lasach Wołynia i Podolu. Utworzony został 16 marca 1957 r. na terenie administrowanym przez gminę Nowa Sarzyna w powiecie leżajskim.

Rezerwat Florystyczny „Szachownica kostkowata w Stubinie”

Chroni naturalne stanowisko szachownicy kostkowatej i zimowita jesiennego na obszarze 13,63 ha wilgotnych łąk. Znajduje się w granicach administracyjnych  gminy Stubno w powiecie przemyskim

Rezerwat geologiczny „Szwajcaria Ropczycka”

Znajduje się w granicach miasta Ropczyce. Utworzony został 27 stycznia 2000r. celem ochrony procesów geologicznych zachodzących w podłożu lessowym oraz zbiorowiska roślinne i świat zwierząt posiadające charakter naturalny w środowisku miejskim.

 

 

 

 

REZERWATY SŁOWACKIE na terenie

Rezerwatu Biosfery „Karpaty wschodnie”

 

Rezerwat „Udava” o powierzchni 52 ha założony został w 1982r. Podmiotem ochrony jest obszar źródliskowy rzeki Udavy z silnie zerodowanym przez nie podłożem. Wyjątkowość tego miejsca stanowi proces erozji wstecznej wynikający z niższego położenia zerodowanej sieci źródliskowej Udawy w stosunku do wyżej położonej rzeki Solinki.

Rezerwat „Sipkova” zajmujący obszar 156 ha założony został w 1993 r. Chroni cenne gatunki runa leśnego, w zachodniej części natomiast las bukowy o charakterze pierwotnym.

Rezerwat „Plasa” został założony w 1967 roku, w latach 1984 i 1988 jego obszar był powiększany. Zajmuje obecnie 111 ha pierwotnej puszczy bukowej z cennymi gatunkami flory wschodniokarpackiej pomiędzy Kurników Beskidem 1015 m n.p.m. a Płaszą 1162 m n.p.m.

Rezerwat krajobrazowy „Jaraba skala o pow. 95 ha założony został w 1964 roku, oprócz krajobrazu chroni się tu również cenne gatunki wschodniokarpackie.

Rezerwat „Stuzica” założony został w 1965 na obszarze 761 ha. Wysokości n.p.m. wahają się od 620 do 1208 m. Rezerwat stanowi część Międzynarodowego Rezerwatu Biosfery KARPATY WSCHODNIE. Chroni się tu drzewostany bukowo-jodłowo z domieszką jaworu, pod okapem drzewostanu występuje wiele gatunków chronionych, rezerwat jest ostoją dużych drapieżników: niedźwiedzia, wilka i rysia

 

Projekt i wykonanie: Piotr Kutiak